Regulamin lodowiska


§ 1 Ogólne

 1. Lodowisko jest czynne w okresie zimy w godzinach 10:00 – 20:00.
 2. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. O możliwości wejścia na taflę lodowiska informuje pracownik obsługi lodowiska.
 3. Wejście na lodowisko odbywa się między godzinami otwarcia i bilet uprawnia do korzystania z niego 60 minut od momentu wydrukowania paragonu.
 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet.
 5. Bilet=paragon upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
 6. Należy zachować bilet do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska.
 7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. Za uszkodzenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Zaleca się jazdę w kaskach i rękawiczkach.
 11. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 12. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 13. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 14. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do recepcji hotelu
 15. Lodowisko zastrzega sobie możliwość rezerwacji lodowiska dla grup zorganizowanych.
 16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania regulaminu oraz zaleceń pracowników lodowiska=hotelu.
 17. Wszelkie zauważone zagrożenia lub uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska lub na recepcji hotelu.


§ 2 Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd potrącania i podcinania.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach.
 3. Jazdy w kierunku przeciwnym do wskazanego.
 4. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, używania krążków hokejowych.
 5. Wykonywania skoków.
 6. Gwałtownego hamowania.
 7. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami.
 8. Rzucania śnieżkami.
 9. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 10. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
 11. Wprowadzania zwierząt.
 12. Używania otwartego ognia.
 13. Stwarzanie sytuacji niebezpiecznych np.: urządzanie wyścigów, niebezpiecznych zabaw, „berka”
 14. Prowadzenia działalności zarobkowej bez powiadomienia bez zgody zarządzającego lodowiskiem.
 15. Sprzedawania usług i wykonywania usług bez zezwolenia.
 16. Rozdawania druków, ulotek bez zezwolenia oraz innych działań akwizycyjnych.

Linki